Υποχρέωση ενημέρωσης, σχετικά με μεταβολές εργασιακής σχέσης των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου.   .pdf

Υπ. Υποδομών : Υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με την καθ΄οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή της εργασιακής σχέσης των διπλωματούχων μηχανικών των Υπηρεσιών του Δημοσίου.  pdf