Έκκληση για ενέργειες παράτασης της διαδικασίας υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και της υποβολής δικαιολογητικών   .pdf

Παρατηρήσεις σχετικά με τις εγκυκλίους, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 και αίτημα για αποστολή σχετικού Υπομνήματος στο Υπ. Εσωτερικών. pdf

Παρατηρήσεις επί Σ/Ν -Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  .docx