ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας - Συνάντηση-ενημέρωση για την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία.doc