Έκκληση για ενέργειες παράτασης της διαδικασίας υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και της υποβολής δικαιολογητικών   .pdf

Παρατηρήσεις σχετικά με τις εγκυκλίους, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 και αίτημα για αποστολή σχετικού Υπομνήματος στο Υπ. Εσωτερικών. pdf

Παρατηρήσεις επί Σ/Ν -Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  .docx

Ασφαλιστικές Κρατήσεις και Κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης στην Προσωπική Διαφορά σε Διπλ. Μηχανικούς, με αναδρομική ισχύ, του Δ. Πυλαίας Χορτιάτη  .pdf

Υπ. Εργασίας : Διευκρινίσεις επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ.1 του ν.4354/2015  .pdf