Έκκληση για ενέργειες παράτασης της διαδικασίας υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και της υποβολής δικαιολογητικών   .pdf

Παρατηρήσεις σχετικά με τις εγκυκλίους, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 και αίτημα για αποστολή σχετικού Υπομνήματος στο Υπ. Εσωτερικών. pdf

Παρατηρήσεις επί Σ/Ν -Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  .docx

Ασφαλιστικές Κρατήσεις και Κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης στην Προσωπική Διαφορά σε Διπλ. Μηχανικούς, με αναδρομική ισχύ, του Δ. Πυλαίας Χορτιάτη  .pdf

Υπ. Εργασίας : Διευκρινίσεις επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ.1 του ν.4354/2015  .pdf

Κατάργηση ελεγκτικής αποζημίωσης Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ΥΠΕΝ και μη ένταξή τους στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας.   pdf

Ασφαλιστικές Κρατήσεις και Κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης στην Προσωπική Διαφορά σε Διπλ. Μηχανικούς, με αναδρομική ισχύ, του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.  .pdf

Υποχρέωση ενημέρωσης, σχετικά με μεταβολές εργασιακής σχέσης των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου.   .pdf

Υπ. Υποδομών : Υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με την καθ΄οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή της εργασιακής σχέσης των διπλωματούχων μηχανικών των Υπηρεσιών του Δημοσίου.  pdf