Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων .pdf

Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση .pdf

'Αδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων .pdf

Υποδειγματικός ο δικτυακός τόπος με υπεύθυνο το Νίκο Ντέμο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια». doc