Υποδειγματικός ο δικτυακός τόπος με υπεύθυνο το Νίκο Ντέμο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια». doc