Αποζημίωση μελών των γνωμοδοτικών οργάνων του ν. 4412/2016 στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  .pdf