Ανάρτηση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων για την ανάθεση επίβλεψης έργων και μελετών κάτω των ορίων σε ιδιώτες.  .pdf

ΕΑΑΔΗΣΥ Γνώμη - Γ 22/2021.pdf