Πίνακας με την έναρξη ισχύος των άρθρων του ν. 4782/21 που αφορά τροποποιήσεις των άρθρων του ν.4412/16. pdf

Σχετικά με την έναρξη ισχύος των άρθρων του ν. 4782-2021 (αφορά τροποποιήσεις άρθρων του ν.4412-2016). .pdf