ΠΟΠΟΚΠ : Από κοινού με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στάση εργασίας την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 από τις 14.00 έως την λήξη του ωραρίου .doc