Μετακίνηση συναδέλφου μας - Διαδικασία κρίσεων για την επιλογή Προϊσταμένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης  .pdf