Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 Α του ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης.  .pdf