Υπ. Εσωτερικών : Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού  .pdf

ΚΥΑ - COVID-19 .pdf

Υπ.Εσωτ.: Ενημέρωση επί των ρυθμίσεων απο 11-3-20(Α΄55) και 14-3-20(Α΄64) Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου .pdf