Ενημέρωση για την ΚΥΑ με θέμα '' Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ''.  .doc

ΦΕΚ Β΄/2208/8-6-2019 .pdf