Ασφαλιστικές Κρατήσεις σε Διπλωματούχους Μηχανικούς της Εκκλησίας της Ελλάδος.   doc

Υπ. Εργασίας:Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016.  pdf