Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και την ένταξη προτεινόμενων Νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων και Υ.ΠΕ.  .docx