Λειτουργία Τμήματος Οικοδομικών Αδειών ΥΔΟΜ Δ. Χανίων - Έκθεση Πεπραγμένων από 1/1/21 έως 31/12/21  .pdf

Στατιστικά Στοιχεία ΥΔΟΜ Χανίων .xls

Υποβολή Έκδοση Πράξεων ΥΔΟΜ Χανίων  1/1/21 - 31/12/21.xls