Υπ. Εσωτερικών : Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα  .pdf

Υπ. Εσωτερικών :  Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους.pdf