Υπ. Εσωτερικών: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΕ α΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚY, όπως ισχύουν.  .pdf