Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την αντιστοιχία Τμημά- των Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι..pdf

Άρση εξαίρεσης για το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τη συμμετοχή του στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας .pdf