Υπ. Εσωτερικών:Τροποποίηση ΥΑ για πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου-Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Σύμβουλο Ακεραιότητας.pdf

ΦΕΚ 3321/Β/18-5-23 : Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευ- τικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023. pdf

ΣΑΔΑΣ Τμήμα Αττικής : ΨΗΦΙΣΜΑ για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δημόσιου συμφέροντος .pdf

Υπ. Εσωτερικών : Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα  .pdf

Υπ. Εσωτερικών :  Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους.pdf