Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την αντιστοιχία Τμημά- των Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι..pdf

Άρση εξαίρεσης για το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τη συμμετοχή του στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας .pdf

Υπ. Εσωτερικών: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΕ α΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚY, όπως ισχύουν.  .pdf

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές από 1/1/2021 έως και 30/11/2021 - καθώς και οι ετήσιες του έτους 201 (χρήση 2020) μέχρι και τις 28/2/2022

https://www.pothen.gr/pothen-main/main/ypovolh.html