ΦΕΚ Β' / 1703-7-4-22 :Σύσταση οργάνωση και διοίκηση του ΝΠΙΔ ''Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών''  .pdf