Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 136 παρ. 3 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν.4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.. pdf

Έγκριση 4ου Πρακτικού Ομάδας Εργασίας Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

Με την υπ΄ αριθ. 209354/30.07.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε το 4ο Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021.

Με το εν λόγω Πρακτικό απαντώνται τα κάτωθι ερωτήματα:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο : Η απευθείας ανάθεση συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για έργα, μελέτες, παροχή τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών σε σχέση με πιστώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων (σελ. 2).

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο : Η εφαρμογή του άρθρου 103 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4782/2021 σε εν εξελίξει διαγωνισμούς. (σελ. 4).

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο : Διευκρινήσεις ως προς τα κριτήρια ανάθεσης του άρθρου 86 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4782/2021 (σελ. 7).

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο : Το ζήτημα της ελάχιστης στελέχωσης των διαγωνιζομένων ως κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που αυτό έχει στον ανταγωνισμό και στην ακριβόχρονη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών (σελ 15).

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο : Τρόπος υπολογισμού των εγγυητικών καλής εκτέλεσης σε διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν την 01-06-2021 και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την 01/06/2021. (σελ 18).

ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο : Η εφαρμογή του άρθρο 88 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον 4782/21 σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε διαγωνισμό που εκκίνησε (ημ. Δημοσίευσης Διακήρυξης) πριν την 01-06-2021 αλλά αποσφραγίζεται μετά την 1- 06-2021 (σελ. 21).

Επισημαίνεται ότι στο υπ’ αριθ.  5519/20.09.2021 έγγραφό της, η ΕΑΑΔΗΣΥ σημειώνει ότι: “Σημειώνεται ότι για ζητήματα εφαρμογής διατάξεων του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4782/2021 που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκδίδει διευκρινιστικές οδηγίες, τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Υποδομών και στη διαδρομή ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ / Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4782/2021.

Συνολικά τα νέα υποδείγματα και πρότυπα διακηρύξεων βρίσκονται στην διεύθυνση:

https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-protypa?types%5b0%5d=1&tag_list_language_filter=el-GR

Σε συνέχεια της παρ. 1 β του άρθρου 142 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και της έναρξης ισχύος από 01/09/2021 της διάταξης του άρθρου 138 του ως άνω νόμου, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 372 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τη δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, έχουν προσαρμοστεί αντιστοίχως οι όροι των υποδειγμάτων των διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ειδικότερα τροποποιήθηκαν

1.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 4.3 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

2.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 4.3 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

3.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 4.3 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ),

4.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 6 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

5.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 6 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής,

6.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 3.4 των υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ,

7.Το άρθρο 5.6 («Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση ….. εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.») του Υποδείγματος διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών άνω των ορίων από Περιφέρειες μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,

8.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 3.4 του Υποδείγματος Διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

 

Στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακήρυξης:

α) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, άνω των ορίων, από Περιφέρειες, μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΏΝ (ΔΣΑ), με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και

β) για τη σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ προμήθειας αγαθών, με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Επιπλέον προς υποστήριξη των αναθετουσών αρχών, επισυνάπτονται:

α) Στο υπόδειγμα της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ο "Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων", καθώς και η "Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων".

β) Στο υπόδειγμα του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, η "Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων".

Οι όροι των υποδειγμάτων έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους της υπ’αριθμ. 64233/08-06-2021(Β’ 2453/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Με την Κατευθυντήρια Οδηγία 27 υπ.αριθ. 3990/08.07.2021, η ΕΑΑΔΗΣΥ επισημαίνει επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί κατά τα έτη 2017 έως 2021, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας επί αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. α’ και 269 περ. α’ του ν. 4412/2016, καθώς και εν γένει υποδείξεις συστάσεις που έχει απευθύνει η Αρχή με τις εκδοθείσες Γνώμες της επί αιτημάτων διαπραγμάτευσης κατόπιν επίκλησης των ανωτέρω νομικών βάσεων.

Οι εν λόγω παρατυπίες αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

Α. Θέματα δημοσιότητας διαγωνισμού

Β. Διάσταση/παρατυπίες όρων των εγγράφων της σύμβασης σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Γ. Υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα

Δ. Περιοριστικοί όροι

Ε. Σύγχυση ασάφεια αδιαφάνεια των όρων των εγγράφων της σύμβασης

ΣΤ. Υποβολή προσφορών

Ζ. Χρονική απόσταση μεταξύ της αιτούμενης διαδικασίας διαπραγμάτευσης και της προηγουμένως διενεργηθείσας ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας

Σας ενημερώνουμε ότι sto site της ΕΑΑΔΗΣΥ (eaadhsy.gr) εκδόθηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία 27/2001 ΕΑΑΔΗΣΥ «Επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες –παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί κατά τα έτη 2017 έως 2021, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας επί αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, καθώς και εν γένει υποδείξεις -συστάσεις που έχει απευθύνει η Αρχή με τις εκδοθείσες Γνώμες της επί αιτημάτων διαπραγμάτευσης, κατόπιν επίκλησης των άρθρων 26 παρ. 2 περ. β’, 32 παρ. 2 περ. α’ και 269 περ. α’ του ν.4412/2016».

Όπως ανακοινώνεται από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακήρυξης:

α) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, άνω των ορίων, από Περιφέρειες, μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΏΝ (ΔΣΑ), με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και

β) για τη σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ προμήθειας αγαθών, με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

 Επιπλέον προς υποστήριξη των αναθετουσών αρχών, επισυνάπτονται:

α) Στο υπόδειγμα της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ο "Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων", καθώς και η "Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων".

β) Στο υπόδειγμα του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, η "Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων".