Συνολικά τα νέα υποδείγματα και πρότυπα διακηρύξεων βρίσκονται στην διεύθυνση:

https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-protypa?types%5b0%5d=1&tag_list_language_filter=el-GR

Σε συνέχεια της παρ. 1 β του άρθρου 142 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και της έναρξης ισχύος από 01/09/2021 της διάταξης του άρθρου 138 του ως άνω νόμου, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 372 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τη δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, έχουν προσαρμοστεί αντιστοίχως οι όροι των υποδειγμάτων των διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ειδικότερα τροποποιήθηκαν

1.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 4.3 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

2.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 4.3 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

3.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 4.3 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ),

4.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 6 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

5.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 6 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής,

6.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 3.4 των υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ,

7.Το άρθρο 5.6 («Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση ….. εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.») του Υποδείγματος διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών άνω των ορίων από Περιφέρειες μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,

8.Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 3.4 του Υποδείγματος Διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

 

Στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακήρυξης:

α) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, άνω των ορίων, από Περιφέρειες, μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΏΝ (ΔΣΑ), με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και

β) για τη σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ προμήθειας αγαθών, με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Επιπλέον προς υποστήριξη των αναθετουσών αρχών, επισυνάπτονται:

α) Στο υπόδειγμα της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ο "Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων", καθώς και η "Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων".

β) Στο υπόδειγμα του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, η "Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων".

Οι όροι των υποδειγμάτων έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους της υπ’αριθμ. 64233/08-06-2021(Β’ 2453/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Με την Κατευθυντήρια Οδηγία 27 υπ.αριθ. 3990/08.07.2021, η ΕΑΑΔΗΣΥ επισημαίνει επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί κατά τα έτη 2017 έως 2021, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας επί αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. α’ και 269 περ. α’ του ν. 4412/2016, καθώς και εν γένει υποδείξεις συστάσεις που έχει απευθύνει η Αρχή με τις εκδοθείσες Γνώμες της επί αιτημάτων διαπραγμάτευσης κατόπιν επίκλησης των ανωτέρω νομικών βάσεων.

Οι εν λόγω παρατυπίες αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

Α. Θέματα δημοσιότητας διαγωνισμού

Β. Διάσταση/παρατυπίες όρων των εγγράφων της σύμβασης σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Γ. Υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα

Δ. Περιοριστικοί όροι

Ε. Σύγχυση ασάφεια αδιαφάνεια των όρων των εγγράφων της σύμβασης

ΣΤ. Υποβολή προσφορών

Ζ. Χρονική απόσταση μεταξύ της αιτούμενης διαδικασίας διαπραγμάτευσης και της προηγουμένως διενεργηθείσας ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας

Σας ενημερώνουμε ότι sto site της ΕΑΑΔΗΣΥ (eaadhsy.gr) εκδόθηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία 27/2001 ΕΑΑΔΗΣΥ «Επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες –παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί κατά τα έτη 2017 έως 2021, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας επί αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, καθώς και εν γένει υποδείξεις -συστάσεις που έχει απευθύνει η Αρχή με τις εκδοθείσες Γνώμες της επί αιτημάτων διαπραγμάτευσης, κατόπιν επίκλησης των άρθρων 26 παρ. 2 περ. β’, 32 παρ. 2 περ. α’ και 269 περ. α’ του ν.4412/2016».

Όπως ανακοινώνεται από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακήρυξης:

α) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, άνω των ορίων, από Περιφέρειες, μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΏΝ (ΔΣΑ), με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και

β) για τη σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ προμήθειας αγαθών, με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

 Επιπλέον προς υποστήριξη των αναθετουσών αρχών, επισυνάπτονται:

α) Στο υπόδειγμα της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ο "Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων", καθώς και η "Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων".

β) Στο υπόδειγμα του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, η "Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων".