ΦΕΚ Β' / 1703-7-4-22 :Σύσταση οργάνωση και διοίκηση του ΝΠΙΔ ''Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών''  .pdf

«5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4412/2016 ΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4782/2021».pdf

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 ....pdf

Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 136 παρ. 3 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν.4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.. pdf

Έγκριση 4ου Πρακτικού Ομάδας Εργασίας Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

Με την υπ΄ αριθ. 209354/30.07.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε το 4ο Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021.

Με το εν λόγω Πρακτικό απαντώνται τα κάτωθι ερωτήματα:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο : Η απευθείας ανάθεση συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για έργα, μελέτες, παροχή τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών σε σχέση με πιστώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων (σελ. 2).

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο : Η εφαρμογή του άρθρου 103 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4782/2021 σε εν εξελίξει διαγωνισμούς. (σελ. 4).

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο : Διευκρινήσεις ως προς τα κριτήρια ανάθεσης του άρθρου 86 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4782/2021 (σελ. 7).

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο : Το ζήτημα της ελάχιστης στελέχωσης των διαγωνιζομένων ως κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που αυτό έχει στον ανταγωνισμό και στην ακριβόχρονη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών (σελ 15).

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο : Τρόπος υπολογισμού των εγγυητικών καλής εκτέλεσης σε διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν την 01-06-2021 και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την 01/06/2021. (σελ 18).

ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο : Η εφαρμογή του άρθρο 88 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον 4782/21 σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε διαγωνισμό που εκκίνησε (ημ. Δημοσίευσης Διακήρυξης) πριν την 01-06-2021 αλλά αποσφραγίζεται μετά την 1- 06-2021 (σελ. 21).

Επισημαίνεται ότι στο υπ’ αριθ.  5519/20.09.2021 έγγραφό της, η ΕΑΑΔΗΣΥ σημειώνει ότι: “Σημειώνεται ότι για ζητήματα εφαρμογής διατάξεων του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4782/2021 που άπτονται των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκδίδει διευκρινιστικές οδηγίες, τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Υποδομών και στη διαδρομή ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ / Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4782/2021.