Δημοσιεύουμε την Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, Ν.3463/2006 στην οποία προσέφυγε η ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης μαζί με άλλους Φορείς κατά της Απόφασης 20639/12-9-2008 του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή τους κατά της 603/28-7-2008 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου που αφορούσε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου και τον τρόπο επιλογής Προισταμένων που ορίζεται στο άρθρο 20 αυτού του Οργανισμού.
Η εν λόγω Απόφαση (Επιτροπής του άρθρου 152, Ν.3463/2006) είναι θετική για τον Κλάδο μας και μπορεί να αποτελέσει οδηγό για αντίστοιχες περιπτώσεις Οργανισμών. [pdf]

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με Θέμα: "Προβάδισμα των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων". [pdf]