Αθήνα, 6 / 2 /2009

 

Αρ. Πρωτ. : 5234

 

Προς : Τον Υπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ

κ. Παυλόπουλο

 

Kοιν. : (όπως πίνακας αποδεκτών)

 

Κύριε Υπουργέ

Θεωρούμε θετική την προσπάθεια στην κατεύθυνση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα και της αναβάθμισης των προσφερομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη, η οποία συντελείται με τα τρία έργα της θεματικής ενότητας «Ηλεκτρονική Πολεοδομία», στα οποία κύριος του Έργου είναι το ΥΠΕΣ.

Όμως τέτοιας κλίμακας έργα, θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με την συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στις νέες σχεδιαζόμενες υπηρεσίες.

Σε αυτά τα πλαίσια θεωρούμε ότι η μη κατοχύρωση της ουσιαστικής συμμετοχής και παρέμβασης του ΥΠΕΧΩΔΕ θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την πορεία αυτών των έργων. Η ανάθεση εξ ολοκλήρου του σχεδιασμού και της υλοποίησης αυτών των έργων σε μια Ανώνυμη Εταιρία, την ΚτΠ Α.Ε. και η απεμπλοκή του Δημόσιου τομέα από οποιαδήποτε ουσιαστική διαδικασία εποπτείας και παρακολούθησης, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στον σχεδιασμό τους, όσο και στο τελικά παραγόμενο προϊόν. Διαγράφεται με αυτό τον τρόπο στον ορίζοντα ο σοβαρός κίνδυνος απαξίωσης των έργων πριν καν γίνει η οριστική παραλαβή τους!

Το 1ο έργο που αφορά την «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και ένα βήμα πριν την οριστική του παραλαβή. Όμως, στο σύστημα αυτό, δεν είναι συνδεδεμένες όλες οι πολεοδομικές υπηρεσίες που προέβλεπε η διακήρυξη του έργου, αλλά και στις υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες, το έργο δεν λειτουργεί αποδοτικά, σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις και προσδοκίες. Τελικά το ΥΠΕΣ θα παραλάβει το έργο, παρότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, παραβλέποντας τα τυχόν ζητήματα που μπορούν να υπάρχουν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του έργου και μεταφέροντας όλες τις ευθύνες στις πλάτες των συναδέλφων μηχανικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται στις πολεοδομικές υπηρεσίες, οι οποίοι θεωρούνται ανάξιοι να χειριστούν και να εποπτεύσουν τέτοια έργα;

Θα σας υπενθυμίσουμε, ενώ στην πορεία του έργου εντοπίστηκαν προβλήματα, η ΚτΠ Α.Ε. για να επιλύσει αυτά τα προβλήματα προχώρησε σε επέκταση της σύμβασης του αναδόχου κατά 30% , εκτιμώντας ότι αυτά τα προβλήματα θα επιλύονταν με την παροχή πρόσθετης εκπαίδευσης των χρηστών.

Βέβαια, οι ανάγκες για πρόσθετη εκπαίδευση ήταν ήδη γνωστές πριν ξεκινήσει το έργο. Είναι γνωστό στον καθένα που έχει στοιχειώδη επαφή με πολεοδομικές υπηρεσίες, ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι εφικτό να κλείσουν ούτε για μια μέρα. Επομένως δεν μπορούν να βάλουν λουκέτο για να εκπαιδευτούν όλοι μαζί οι υπάλληλοι, αλλά η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μόνο εκ περιτροπής, με τουλάχιστον δύο ομάδες. Άρα, ακόμα κι αν αυτό το πρόβλημα δεν είχε εντοπιστεί κατά τον αρχικό σχεδιασμό, τουλάχιστον θα έπρεπε να εντοπιστεί κατά την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε επίσης ότι το δελτίο του έργου που αφορά στην επέκταση της σύμβασης του αναδόχου, δεν έχει συνυπογραφεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως έχει συνυπογραφεί το δελτίο του κύριου έργου. Γιατί άραγε;

Για το 2ο έργο « Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Πολεοδομική Νομοθεσία & Σύστημα Πολεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη», το μισό οικονομικό αντικείμενο αυτού του έργου, αφορά ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την διαμόρφωση ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) στο οποίο θα εισαχθεί η πολεοδομική νομοθεσία. Το 3ο έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας» αφορά στην επέκταση του GIS συστήματος σε όλες τις Π.Υ. των Νομαρχιών και την εφαρμογή των πορισμάτων αυτού του υποέργου με παράλληλη εισαγωγή της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας σε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών.

Η βασική αξία αυτών των συστημάτων για την πολεοδομική νομοθεσία είναι η δυνατότητα να παίρνουμε απάντηση με άμεσο και εύκολο τρόπο στο ερώτημα για τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν για κάθε σημείο του ελλαδικού χώρου. Δυστυχώς, παρά το φιλόδοξο στόχο του, το έργο με τον τρόπο που σχεδιάζεται και υλοποιείται κινδυνεύει να απαξιωθεί από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του αφού δεν θα μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα στο ερώτημα αν ένα συγκεκριμένο σημείο είναι σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, παρά μόνον σε περιοχές που αφορούν λιγότερο από το 10% της εδαφικής επικράτειας της χώρας!

Επίσης θα παρέχει υπηρεσίες συγκριτικά υποβαθμισμένες σε σχέση με αυτές που παρέχονται ήδη σήμερα δωρεάν στο internet από δημοφιλείς ιστότοπους.

Οι κίνδυνοι και μέρος των προβλημάτων έχουν ήδη επισημανθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ με έγγραφο προς την ΚτΠ. Α.Ε. η οποία έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου. Στο έγγραφο αυτό, από τον Ιούλιο του 2008 μεταξύ των άλλων επισημαίνεται ότι: «Το τμήμα του έργου που αφορά το G.I.S, όπως έχει υλοποιηθεί, εκτός του ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, έχει επίσης ασήμαντη χρηστική αξία ως προς την εισαγωγή των σχεδίων που συνοδεύουν τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που θα θεσμοθετούνται από την έναρξη της λειτουργίας του. Επιπλέον, στη φάση που βρίσκεται το έργο, λόγω των τεχνικών επιλογών που έχει κάνει ο ανάδοχος, δυσχεραίνονται οι διορθώσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επανεξεταστεί το συντομότερο δυνατόν η επάρκεια και η πληρότητα του έργου ως προς το τμήμα που αφορά το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, διότι, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να σταματήσει.»

Η ΚτΠ Α.Ε. αντί να λάβει σοβαρά υπόψη της αυτές τις παρατηρήσεις και να τις εξετάσει, τις αγνόησε και προχώρησε στην προκήρυξη του 3ου έργου, το οποίο τελικά κατακυρώθηκε στον ίδιο ανάδοχο που εκτελεί το 1ο και το 2ο έργο. Σήμερα, το έργο αυτό βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της μελέτης εφαρμογής του.

Από τα στοιχεία που διαθέτουμε, διαπιστώνουμε με λύπη ότι προεξοφλείται η αποτυχία του, οδηγώντας σε ναυάγιο μια ακόμα ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των πολύπαθων Πολεοδομιών. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμαστε από το γεγονός ύπαρξης προφανών λαθών στη σχεδίασή του, όπως για παράδειγμα η πρόβλεψη προμήθειας για κάθε Π.Υ. σαρωτών μεγέθους Α0 για την εισαγωγή με σάρωση των σχεδίων στο GIS σύστημα των νέων πολεοδομικών διαταγμάτων, όταν είναι γνωστό ότι αυτά συντάσσονται σήμερα ψηφιακά, και επομένως δεν χρειάζεται να σαρωθούν τα χάρτινα προϊόντα τους για να εισαχθούν στο σύστημα !!!

Επίσης, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των στοιχείων που θα εισαχθούν είναι ήδη υπονομευόμενη, γιατί τα πολεοδομικά δεδομένα δεν θα εισάγονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη για την παραγωγή τους, αλλά από θεσμικά αναρμόδιους φορείς. Υπενθυμίζουμε, για όσους πιθανόν να μην το γνωρίζουν ότι στη χώρα μας, το σύνολο σχεδόν της πολεοδομικής νομοθεσίας παράγεται και θεσμοθετείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Είναι απαράδεκτο να εισάγει το ΥΠΕΧΩΔΕ μόνον την κωδικοποίηση αυτής της πληροφορίας που δημοσιεύεται στα ΦΕΚ (όπως προβλέπει το 2ο έργο), ενώ τα σχέδια που συνοδεύουν αυτά τα διατάγματα να εισάγονται από τις περιφερειακές πολεοδομικές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (όπως προβλέπει το 3ο έργο) χωρίς θεσμικά να είναι κατοχυρωμένη η διαδικασία αυτή.

Έχουμε επίσης σοβαρές αμφιβολίες για την εναρμόνιση του έργου με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) μιας και κατά την περίοδο της προκήρυξης τους Διαγωνισμού του έργου η οδηγία δεν ήταν υποχρεωτική και η εναρμόνιση του έργου, σύμφωνα με τη διακήρυξη του, ήταν απλώς επιθυμητή!

Τα παραπάνω αποτελούν ορισμένα μόνο από τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στα έργα της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας και τα αναφέρουμε ενδεικτικά προκειμένου να κατανοηθούν οι επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει ο αποσπασματικός σχεδιασμός και η απουσία θεσμικού ελέγχου και εποπτείας από τέτοιας κλίμακας δράσεις.

Σήμερα, η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, τοποθετείται υπεύθυνα και κατηγορηματικά για προβλήματα που θα ανακύψουν μετά το πέρας των έργων, όταν πλέον θα είναι αργά.

Αν η “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ” αφεθεί στην τύχη της - που είναι ήδη προδιαγραμμένη με τον τρόπο με τον οποίο την διαχειρίζεται η ΚτΠ Α.Ε. - και δεν αντιμετωπιστεί με την δέουσα σοβαρότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιαίτερα από τον κύριο φορέα του έργου που είναι το ΥΠΕΣ αλλά και το ΥΠΕΧΩΔΕ που έχει την κύρια αρμοδιότητα στα Πολεοδομικά και Χωροταξικά θέματα και την ανάλογη τεχνογνωσία, είναι βέβαιο το ναυάγιο αυτής της φιλόδοξης προσπάθειας.

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί που στελεχώνουν τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες αλλά και τις κεντρικές Υπηρεσίες θα κληθούν να δώσουν ζωή στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ με τη γνώση τους και την αποδεδειγμένη εμπειρία τους. Ευθύνη της πολιτείας μας είναι να τους παρέχει τα σύγχρονα εργαλεία που θα εξασφαλίζουν τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Κύριε Υπουργέ,

Μετά από τα παραπάνω, θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρέμβετε άμεσα, προκειμένου να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία για το μέλλον της πολύπαθης Δημόσιας Διοίκησης.

Είμαστε στη διάθεσή σας σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να σας δώσουμε οποιαδήποτε επί πλέον πληροφορίες μας ζητηθούν.

 
 
 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

 

 

 

1. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

 

κ. Σουφλιά

 

 

 

2 Γ. Γραμματέα ΠΕΧΩ

 

κ. Ε. Μπαλτά

 

Αμαλιάδος 17

 

115 23 ΑΘΗΝΑ

 

 

 

3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

 

Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας"

 

Λέκκα 23-25

 

105 62 ΑΘΗΝΑ

 

 

 

4. ΚΤΠ Α.Ε.

 

Ηλιουπόλεως 2-4

 

172 37 Υμηττός

 

 

 

5. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

 

 

 

6. Πανελλήνιο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

(ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ)

 

Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι
105 55 - ΑΘΗΝΑ

 

 

 

7. Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόμων και

 

Τοπογράφων μηχανικών

 

Αραχώβης 61,

 

106 81 - ΑΘΗΝΑ

 

 

 

8. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ (με ευθύνη τους να ενημερώσουν

 

Πολεοδομικές Υπηρεσίες της Χώρας)