Εγκύκλιος Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ''Υποχρέωση Ενημέρωσης σχετικά με την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή της εργασιακής σχέσης των Διπλ. Μηχ/κών των Υπηρεσιών του Δημοσίου''  .pdf