Διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. .doc

Απάντηση Σ.Ε.Π.  .doc