Διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  .doc