• Αίτηση αναστολής και ακύρωσης στο ΣτΕ για τη μη υλοποίηση του αρθ.2, παρ.4 της Υπ. Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας. doc
  • Αίτηση Ακύρωσης. doc
  • Αίτηση Αναστολής. doc
  • Ανακοίνωση ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής. doc