Προβάδισμα κατηγοριών - προϊστάμενοι οργανικών μονάδων. .doc

Υπ. Εσωτερικών: Προβάδισμα κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης .pdf

Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης-Προβάδισμα κατηγοριών -προϊστάμενοι οργανικών μονάδων .pdf