ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ.& Δυτικής Θεσσαλίας- Τελευταία ανακοίνωση για τη συλλογή των στοιχείων για το 6‰.

ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ.&Δυτικής Θεσσαλίας-Τελευταία ενημέρωση για τη συλλογή των στοιχείων για το 6‰..doc